2021

Kadile L. Gribas izpauduma nozīme tiesiska darījuma noslēgšanā. Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos. Latvijas Universitātes 79.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021, 199.-205.lpp., DOI:10.22364/juzk.79.20

Olsena S. Kadile L. Lemtspējas un rīcībspējas nošķiršana pacientu tiesību aizsardzības procesā. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8.starptautiskā zinātniskā konference “JAUNĀ TIESISKĀ REALITĀTE: IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI”, stenda referāts, https://www.lawconference.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.jf.lu.lv/zinas/2021/Posters/Poster_Olsena-Kadile.pdf