Marina Loseviča ir apmācīttiesīga ārste, psihiatre ar pieredzi klīniskajā darbā no 2002.gada. Viņas psihiatres pieredze veidojusies strādājot gan ambulatorajā medicīnā, gan vispārēja profila, bērnu un pusaudžu un tiesu psihiatrijas stacionāra nodaļās. Viņa strādā  ar geriatriskiem pacientiem, konsultē ģimenes ar bērniem un izglītības iestāžu kolektīvus, sniedz kopienā balstītus psihiatrijas pakalpojumus.   

M.Loseviča ir sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē (2020), doktora zinātniskā grāda pretendente medicīnā, kā arī Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ilggadēja pasniedzēja.Pēdējos gados Dr. Losevičas zinātniskās pētniecības intereses skar personu ar psihiskiem un uzvedības traucējumu tiesību aizsardzības jautājumus.

Projekta ietvaros Marina Losevičai ir pētniece, kura vada projekta pētījumus psihiatrijas klīnikās, sagatavojot pētījumu un apmācot pētniekus, vācot datus par pacientu lemspējas pazīmēm un to ierobežojumu. Viņa  piedalās interviju un aptauju vadlīniju izstrādē, apkopo un veic gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo datu analīzi. Viņa veic zinātniskās literatūras atlasi un apkopo klīniskās medicīnas atziņas par pacientu ar lemstpējs ierobežojumiem vajadzības un ārstniecības praksi. Marina Loseviča izstrādā datos pamatotus ieteikumus un rekomendācijas klīniskās prakses pilnveidei, prezentē pētījuma rezultātus dažādās auditorijās.