Laura Kadile ir zinātnes doktore (Ph.D.) Tiesību zinātnēs un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētniece.

Līdz šim L.Kadile savu pieredzi ir guvusi juridiskajā praksē, strādājot zvērinātu advokātu birojos, specializējoties civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā, pasniedzot lekcijas un seminārus studentiem – topošajiem juristiem un ārstiem.

Laura Kadile aktīvi piedalās starptautiskās mobilitātes programmās, nacionāla un starptautiska līmeņa konferencēs, kā arī sagatavo un publicē zinātniskās publikācijas. Pēdējās publikācijas aptver lemtspējas un rīcībspējas institūtu nošķiršanu, gribas izpauduma lomu tiesiskā darījumā un Covid-19 ietekmi uz veselības aprūpes sniegšanu ārkārtas situācijas laikā Latvijā. Viņas pētniecības aktivitātes ietver jaunas tiesību doktrīnas izstrādi plašākai pacientu ar ierobežotas lemtspēju aizsardzībai Latvijā.

Turklāt Laura Kadile ir vairāku stipendiju ieguvēja, tās ir:

1) Timermaņa stipendiju konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs 2019./2020. gadā;

2) Latvijas Universitātes studentu zinātniskās konferences “Mundus et” stipendiju 2020./2021. akad. gadā;

3) Francijas institūta Latvijā Augsta līmeņa zinātniskās prakses stipendiju;

4) SAM 8.2.2. 3. kārtas projekta "LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā" granta ieguvēja.

Projekta ietvaros Laura pēta spēkā esošo tiesību regulējumu par pacientu ar ierobežotām spējām aizsardzību un tā piemērošanas praksi ārstniecības iestādēs un tiesās Latvijā. Viņa pēta šādu pacientu aizsardzībai izmantoto pieeju tiesību kontekstā kā citās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā un Francijā, tā arī starptatutiski. Laura, strādājot kopā ar citiem tiesību pētniekiem, izstrādā zinātniskas publikācijas un rekomendācijas tiesību normu pilnveidei Latvijā.