Projekta nosaukums: Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva

Projekta numurs:  lzp-2020/1-0397

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Solvita Olsena (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Medicīnas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–01.11.2024.

Projekta kopējais finansējums: 296 844 EUR

 

Projekta mērķis ir pētīt cilvēktiesībās balstītas pieejas lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības tiesiskās, bioētiskās un klīniskās iespējas un izaicinājumus.

Projektā tiek pētīts: 1)  lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības regulējums, tiesību piemērošanas prakse iestādēs un tiesās; 2)  lemtspējā ierobežotu pacientu psihiatriska profila ārstniecības iestādēs kvantitatīvie un kvalitatīvie dati, pacientu lemtspēju raksturojošie rādītāji un vajadzības; 3) veselības aprūpes un tiesību aizsardzības speciālistu viedokļi pētāmajā jautājumā. Pētījuma procesā tiek apkopotas jaunākās tiesību, bioētikas un klīniskās medicīnas zinātņu atziņas par lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzības iespējām, tiek vērtēta to piemērošanas iespēja gan nacionālā, gan pārrobežu kontekstā.

Pētījumā iegūtie empīriskie un teorētiskie dati ļaus izstrādāt priekšlikumus tiesiski, ētiski un klīniski integrētus risinājumus cilvēktiesībās balstītai pieejai lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzībai un ārstēšanai. Projekta pētnieki izstrādās 1 doktora disertāciju, publicēs 4 zinātniskus un vairākus populārzinātniskus rakstus. Projekta ietvaros notiek pasākumi, kas veicina sabiedrības, medicīnas un tiesību speciālistu kompetenci lemtspējā ierobežotu pacientu cilvēktiesību aizsardzības jomā.