Šī gada 8.februārī mūsu projekta pētniece, doktorante Mg.iur. Laura Kadile piedalījās Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē, konferences sekcijā “Latvijas privāttiesības laikmeta griežos”, uzstājoties ar referātu "Lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzība Latvijā".

Referāta ietvaros tika izvirzītas sekojošas tēzes:

Pacients ir speciālais tiesību subjekts. Pacientu neaizsargātība veselības aprūpē, kā arī to īpašās vajadzības un apstākļi, kādos tie atrodas, pieprasa īpašu aizsardzību.

Piekrišana ārstniecībai ir juridiski saistoša apstākļos, ja pacients pirms tam ir bijis atbilstoši informēts, viņam ir piemitušas spējas sniegt šādu piekrišanu, kā arī piekrišana ir tikusi sniegta brīvi. Lai izmantotu šīs tiesības, pacientam ir jāspēj saprast informācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, jāspēj tā atcerēties, jāspēj izsvērt lēmumu – vai un kādā veidā lēmums var dot pacientam un vai tas ir nepieciešams, kā arī, vai pacients spēj komunicēt ar šo lēmumu. Lēmumu pieņemšanas spējas Latvijas tiesībās nepastāv. 

Visiem pacientiem, neskatoties uz to ierobežoto spēju izlemt, būtu jādod tiesības uz lēmumiem veselības apūpes jomā. Personām ar ierobežotām spējām vajadzētu būt atbalstītām atbilstoši savām spējām.  Pacienti, kuri pilnībā nespēj pieņemt lēmumus ārstniecībā, būtu nepieciešams nošķirt no tiem, kuriem šīs spējas ir daļēji ierobežotas. 

Ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšanas spēja ir saistīta ar konkrētas funkcijas izpildi, būtu nepareizi uzskatīt, ka persona ir a priori pilnīgi nespējīga pieņemt visus lēmumus. Nepieciešams izvērtēt, kādas funkcijas pacients spēj vai, tieši otrādi, nespēj veikt.

Faktiskais spēju ierobežojums ir būtisks nosacījums, lai liegtu tiesības uz informētu piekrišanu izmantot patstāvīgi, tāpēc ir nepieciešams piemērot īpašus risinājumus pacientu tiesību aizsardzībai. 

Dalīties